php hit counter

Kategori – Kategori Hadis

Antara barang yang cepat Sold Out dan berebut rakyat marhaen beli Lihat Sini

Dalam menentukan martabat hadis haruslah ditinjau dari sudut perawinya, ianya terbahagi kepada 3 bahagian:

1.HADIS SAHIH
2.HADIS HASSAN
3.HADIS DHOIF

1. HADIS SAHIH
Maksud = hadis yang diriwayatkn oleh perawi-perawi yang adil & dhabit iaitu tepat & kuat ingatan. Sanadnya pula bersambung-sambung serta tidak cacat & tidak Syaz ( janggal ) yang bermula dari awal hingga akhirnya.

SYARAT HADIS SAHIH

1. Perawinya bersifat adil. Maksud adil di sini ialah seseorang soleh & bertaqwa iaitu mempunyai ciri berikut:

•mengerjakan suruhan & taat kepada ALLAH
•tidak melakukan dosa-dosa besar
•menjauhi perkara-perkara yang boleh menjatuhkan iman
•tidak mengikut mana-mana hadis yang bertentangan dengan syarak
•menjaga maruah, baik dari segi syarak mahupun adat

konteks lain bersifat adil juga termasuk ia tidak difitnah atau tidak dituduh dengan lima perkara :
•berdusta, fasiq, jahil dan bid’ah
•bergaul dengan sahabat-sahabat yang tidak bermaruah
•keterlaluan dalam bergurau senda
•membuang air kecil di jalan-jalan
•makan di jalanan.

2. Dhabit atau penjagaannya baik.
Maksunya perawi yang kuat daya ingatan, cerdik dan faham sama ada berbentuk hafalan atau tulisan. Perawi itu dapat menjaga tulisan-tulisannya daripada sebarang penambahan, pengurangan atau perubahan dengan sebab terlupa atau cuai.

3. Hadis diterima daripada perawi-perawi yang sama sifatnya. Jika ada di antara perawi yang tiada sifat-sifat yang boleh diterima, maka hadisnya ditolak.

4. Sanadnya bersambung dari awal hingga akhir.
Iaitu tidak terputus-putus pada mana-mana tabaqat @ peringkat hingga sampai kepada Rasulullah s.a.w. Menurut pendapat Imam al-Bukhari, seseorang yang hendak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah s.a.w mestilah pernah hidup sezaman dengan Baginda dan berjumpa dengan Baginda walaupun sekali.

5. Tidak terdapat kejanggalan @ syaz.
Menurut Imam al Shafie, hadis syaz ialah hadis diriwayatkan oleh seorang perawi yang thiqah, tetapi menyalahi riwayat ramai. Maksudnya, hadis tersebut berbeza dengan hadis-hadis lain yang lebih kuat daripadanya.

6. Tidak terdapat sebarang kecacatan yang merosakkan.

HADIS SAHIH BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA 2 JENIS:
1.SAHIH LIZATH
2.SAHIH LIGHAIRIH

HUKUM BERAMAL DENGAN HADIS SAHIH
hukumnya adalah wajib.

2. HADIS HASAN
Maksud = Hadis Hasan ialah hadis yang bersambung sanadnya dari awal hingga akhir, perawinya juga bersifat adil dan tidak terdapat cacat serta tidak syaz, cuma ia kurang kuat sifat dhabitnya.
Hadis Hasan juga mempunyai syarat-syarat yang cukup untuk sampai ke darjat SAHIH.

  • Rahsia suri rumah dapat barang murah setiap hari LIHAT SINI <<==

SYARAT HADIS HASAN

•perawinya bersifat adil
•perawinya bersifat dhabit
•sanadnya bersambung dari awal hingga akhir riwayat
•tidak berlaku sebarang syaz atau kejanggalan
•tidak ada sebarang ‘illah padanya iaitu tidak cacat.

KEDUDUKAN HADIS HASAN

•Menurut pendapat majoriti ulama dan ahli hadis, mereka bersepakat mengatakan wajib beramal dengan Hadis Hasan. Antara lain juga berhujah dengan Hadis Hasan Lizath dan Hasan Lighairih sama dengan Hadis Sohih.
•Menurut pendapat majoriti ahli hadis seperti : Ibn Hibban, al-Hakim, Ibn Khazimah, kedudukan Hadis Hasan  adalah setaraf dengan Hadis Sahih. Walau bagaimanapun, mereka ini juga tetap meletakkan darjat HADIS SAHIH lebih tinggi dan mestilah DI UTAMAKAN terlebih dahulu apabila berlqaku pertentangan di antara keduanya.

PEMBAHAGIAN HADIS HASAN
1.HASAN LIZATH
2.HASAN LIGHAIRIH

3. HADIS DHOIF

Maksud = hadis yang tidak mencukupi syarat-syarat untuk menjadi SAHIH atau HASAN.
Iaitu sesebuah hadis yang tidak memenuhi syarat untuk diterima atau tidak mencapai taraf hadis SAHIH dan HASAN.

SEBAB HADIS DHOIF LEMAH DARI SUDUT HUJAH.

•TIDAK CUKUP SYARAT-SYARAT SAHIH
•TERDAPAT KECACATAN ATAU ‘ILLAT
•PERIWAYATANNYA KURANG DHABIT
•SANADNYA TIDAK BERSAMBUNG
•TERDAPAT KEJANGGALAN ATAU SYAZ

PEMBAHAGIAN HADIS DAIF

1.HADIS DAIF PADA SANAD
–terbahagi kepada 2 ::

* sanad tidak bersambung
* kecacatan perawi, sama ada kelayakan atau dhabit.

2.HADIS DHOIF PADA MATAN
-hadis mauquf
-hadis maqtu’
SYARAT BERAMAL DENGAN HADIS DAIF

•daif yang ada pada hadis itu adalah tidak keterlaluan
•maksud yang terkandung didalam Hadis daif tidak bercanggah dengan kaedah umum agama Islam.
•Hendaklah berhati-hati ataupun Ihtiyat dari sudut pegangan ketika beramal dengannya. Hal itu supaya kita tidak tersalah menyandarkan hadis tersebut kepada Rasulullah, sedangkan hakikatnya ia bukan hadis atau bukan perkataan nabi.
• Hadis daif tidak boleh dijadikan hukum syarak, tetapi boleh beramal untuk perkara-perkara KECIL sahaja. TIDAK boleh digunakan sebagai DALIL dalam perkara-perkara HUKUM.. lebih-lebih lagi AQIDAH.

JENIS-JENIS HADIS

A.HADIS MUTAWATIR
-mutawatir lafzi
-mutawatir amali
-mutawatir maknawi

B.HADIS AHAD
Terdapat 47 jenis.. antaranya..
1. hadis masyhur
2. hadis sahih
3. hadis hasan
4. hadis aziz
5. hadis gharib
6. hadis dah’if
7. hadis maudu’
8. hadis mutabi’
9. hadis syahid
10. hadis marfu’

Alam Informasi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.